Archimedes erkend als dienstverlener kmo-portefeuille

Archimedes is vanaf nu een erkende dienstverlener (kmo-portefeuille) voor het algemeen domein (pijlers advies en strategisch advies) en voor het domein energie (pijler coaching).
De kmo-portefeuille is een laagdrempelige elektronische steunmaatregel waarbij Vlaamse kmo’s een subsidie kunnen bekomen voor het inkopen van ondernemerschapsbevorderende diensten bij een erkende dienstverlener.
Meer info op: http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille

ALGEMEEN DOMEIN - ADVIES
Een advies is een neerslag van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen, verleend door een erkende dienstverlener, die bestaat uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie, en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

ALGEMEEN DOMEIN - STRATEGISCH ADVIES
Strategisch advies wordt gedefinieerd als: “Een advies dat betrekking heeft op een kantelmoment binnen de onderneming en leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn. Dat betekent dat het advies een langetermijnoplossing biedt die invloed heeft op de hele organisatie.”
Een strategisch advies is dus een advies dat ingewonnen wordt naar aanleiding van een kantelmoment. Een kantelmoment moet gezien worden als een fundamentele wijziging gedurende de levenscyclus van een onderneming. Een strategisch advies heeft betrekking op een kantelmoment en zal steeds een multidisciplinair advies zijn dat betrekking heeft op de onderneming in haar totaliteit. Bij de verschillende projecttypes van strategisch advies kan ook de begeleiding door de dienstverlener bij de implementatie van het advies gesubsidieerd worden.

DOMEIN ENERGIE - COACHING
Een aantal besparingsmaatregelen worden in kmo’s nog steeds onvoldoende geïmplementeerd. Vele kmo’s hebben nood aan extern technisch advies bij het in kaart brengen van de mogelijkheden tot energiebesparing. Bij coaching bij energiebesparende maatregelen kan een kmo een studiebureau inschakelen om de energiebesparende investeringen te begeleiden en op te volgen. Voor een bepaald, vooraf vastgelegd begeleidingstraject kan een kmo een studiebureau inschakelen om na het inschatten en bestuderen van de situatie ook de nodige offertes op te vragen. Het studiebureau beoordeelt deze, kiest er de beste uit en volgt de realisatie van de investering op.